Educación

A educación é un dereito humano fundamental, esencial para poder exercitar todos os demais dereitos. Promove a liberdade e a autonomía persoal e xera importantes beneficios para o desenvolvemento de calquera sociedade. Ademais, é un dereito fundamental, recoñecido pola nosa Constitución. O posibilitar o acceso á mesma, desenvolvela, mellorala e financiala é un deber dos poderes públicos e das distintas administracións.

Aínda que os municipios teñen legal e presupuestariamente escasas competencias en materia educativa, con todo están abocados a garantir aos seus cidadáns unha educación de calidade comprometéndose a velar porque esta se garanta nos centros escolares do noso Concello.

Á marxe desa interrelación cos centros educativos a través do instrumento dos Concellos Escolares, tamén responderá as demandas recibidas por outras vías tanto de profesores, pais ou alumnos.

Manterá así mesmo contacto permanente coas ANPAS dos devanditos centros escolares e xestionará as subvencións que se lles conceden anualmente para o desenvolvemento das súas actividades.

A Concellería de Educación é a responsable así mesmo da Escola Municipal de Música e a encargada da súa coordinación xunto co director do devandito centro. Fomentará a posta en marcha de novas disciplinas que enriquezan a súa capacidade docente, a súa calidade e a súa capacidade.

Desde Educación tamén se desenvolvesen, na medida do posible, cursos e charlas que respondan as necesidades ou demandas dos nosos/as vecinos/as.