Pestanas principais

Maio 2021

Lun Mar Mér Xov Ven Sáb Dom
26
27
28
29
30
1
2
 
 
 
 
 
«
Certame de narración e debuxo infantil

Certame de narración e debuxo infantil

xoves, 8 Abril, 2021 - 09:00 a venres, 7 Maio, 2021 - 13:00

CERTAME DE NARRACIÓN E DEBUXO INFANTIL
Letras Galegas 2021

-Convocatoria Local -

A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE BURELA convoca o CERTAME DE NARRACIÓN E DEBUXO INFANTIL LETRAS GALEGAS 2021 (Fase Local), de acordo coas seguintes bases:

1.- Poden participar todas as nenas e  nenos con:

- A) Narracións, en galego, cunha extensión máxima dun folio por unha soa cara, sobre o tema: “O dereito das nenas e nenos a participar na vida cultural. (Art. 31 Convención sobre os Dereitos do Neno).”

- B) Debuxos, feitos sobre cartolina de tamaño aproximado de DIN A4, sobre o tema: “O dereito das nenas e nenos a participar na vida cultural. (Art. 31 Convención sobre os Dereitos do Neno).”

2.- Cada autor pode presentar cantos traballos desexe, mecanografados, escritos a computador ou a man; neste último caso sempre a bolígrafo e nunca a lapis. Con cada traballo, acompañarase unha folla co nome e demais datos do autor.

3.- Establécense tres categorías: A, ata 8 anos, B, de 9 a 11 anos, C, de 12 a 16 anos.

4.- O prazo de presentación dos traballos rematará o vindeiro  7 de maio, debendo ser entregados polos seus autores na BIBLIOTECA MUNICIPAL.

5.- O xurado, formado por persoas entendidas na materia, seleccionará por cada modalidade e categoría un máximo de tres traballos.

6.- O fallo do xurado local farase público antes do DÍA DAS LETRAS GALEGAS.

7.- Os traballos premiados nesta fase local participarán na fase provincial do Certame, convocada pola Biblioteca Pública de Lugo, co patrocinio da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia.

8.- Os traballos premiados pasarán a ser propiedade da Biblioteca Pública que se reserva o dereito de publicación dos mesmos.

9.- Todas as incidencias non previstas nestas bases serán resoltas polo xurado.

10.- A presentación das obras a este Certame supón a aceptación das presentes bases.

xoves, 8 Abril, 2021 - 09:00 a venres, 7 Maio, 2021 - 13:00
»
«
VII Concurso de Lemas e VII Concurso de Debuxo - Pintura

VII Concurso de Lemas e VII Concurso de Debuxo - Pintura

xoves, 15 Abril, 2021 - 11:18 a luns, 10 Maio, 2021 - 15:00

VII CONCURSO DE LEMAS
VII CONCURSO DE DEBUXO - PINTURA

21 de marzo: Día internacional para a eliminación da discriminación racial.

A Delegación de Inmigración, Cooperación e Integración convoca a sétima edición do Concurso de Lemas e a sétima edición do Concurso de Debuxo - Pintura.
Data límite: 10 de maio de 2021.

 

BASES REGULADORAS DO VII CONCURSO DE LEMAS “21 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL PARA A ELIMINACIÓN DA DISCRIMINACIÓN RACIAL”

O Concello de Burela, consonte ao previsto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, e no que sexa de aplicación, o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo e Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, e ao obxecto de sensibilizar e previr sobre a problemática da discriminación racial.

PRIMEIRA.- DEFINICIÓN E OBXECTO

Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do procedemento aplicable para o outorgamento dos premios do Concurso de Lemas “21 de Marzo: Día Internacional para a eliminación da discriminación racial”, organizado polo Concello de Burela.

SEGUNDA.- REQUISITOS DOS PARTICIPANTES

Poderá participar no concurso calquera persoa que así o decida, existindo unha soa categoría. Os menores de idade terán que estar autorizados polo pai/nai ou titor/a.

TERCEIRA.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR E LUGAR

A documentación a presentar será a seguinte:

- Fichas de inscrición establecida ao efecto (Anexo I)

- Autorización do pai, nai ou titor/a legal para os menores de idade (AnexoI)

- D.N.I. ou no seu caso libro de familia.

Os traballos poderán presentarse de forma presencial no Rexistro Municipal ou a través de correo postal, no caso de ser entregados por este último medio o autor/a deberá mandar, dentro do prazo de presentación de instancias por fax ou correo electrónico xustificante da súa presentación.

O enderezo postal é:

Concello de Burela
Programa de Atención a Inmigrantes
R/ Eijo Garay, 20
27880 Burela
Lugo

Correo electrónico: integracioninmigrantes@burela.org

CUARTA.- NORMAS DE ELABORACIÓN DOS LEMAS E PRESENTACIÓN DOS MESMOS

Os lemas deberán:

 1. Estar relacionados co motivo obxecto destas bases.
 2. O lema debe constar de sete palabras como máximo, en lingua galega ou castelán.
 3. Cada participante pode enviar ata un máximo de cinco lemas.
 4. Todos os traballos deberán ser inéditos.
 5. O/a participante ou os/as participantes maniféstanse garantes baixo a súa responsabilidade que é ou son os únicos titulares de todos os dereitos de autor sobre o traballo que presenta e responsabilaranzse totalmente de que non existan dereitos de terceiros nas obras presentadas, así como de toda reclamación de terceiros por dereito de autoría.

Os traballos deberán ser presentados en dous sobres pechados:

O primeiro conterá:

a)  o lema asinado con pseudónimo (o lema que se asine cos datos persoais do autor/a quedará excluido)

b) un segundo sobre pechado cos datos persoais e identificado co pseudónimo usado polo autor/a (Anexo I)

No exterior do primeiro sobre debe de figurar o pseudónimo co que participa.

O xurado non terá coñecemento en ningún momento da autoría de cada unha das obras.

QUINTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Os criterios de valoración serán o contido e tratamento do tema, orixinalidade e expresión.

SEXTA.- PRAZO DE PRESENTACIÓN

A prazo para a presentación dos traballos remata un mes despois da publicación destas bases no B.O.P. de Lugo.

SÉPTIMA. COMPOSICIÓN DO XURADO

O xurado deste concurso estará composto por tres persoas:

 1. Dna. Noelia María Ben Vázquez, Concelleira de Inmigración e Cooperación do Concello de Burela.
 2. D. Ángel Rubiños Ben, Director da Casa da Cultura.
 3. D. Jaime Méndez García, Director da Casa da Xuventude

Actuará como secretaria do xurado a Técnico do Programa de Atención a Inmigrantes do Concello de Burela, con voz e sen voto.

Unha vez rematado o prazo de entrega de traballos, o xurado reunirase e levantará acta na que conste o/a premiado/a.

OITAVA.- CRÉDITO ORZAMENTARIO

A contía máxima destinada ao presente premio é de 60 € (partida presupostaria 2311/489)

NOVENA.- PREMIOS

O premio para o gañador/a será:

1º Premio: lote valorado en 60 €

O xurado poderá deixar deserto o premio, se así o considera oportuno.

De acordo con RD 439/2007, de 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento sobre a Renda das Persoas Físicas, non están suxeitos a retención ningún dos anteriores premios.

DÉCIMA.- INCOMPATIBILIDADES

A mesma persoa  non poderá presentar máis de cinco lemas.

DÉCIMO PRIMEIRA.- CESIÓN E AUTORIZACIÓN DE DEREITOS

Os dereitos do autor/a do lema manteranse, pero cederanse gratuitamente ao Concello de Burela os dereitos de uso, reproducción e difusión, citando en todo momento a autoría do mesmo.

Os traballos participantes poderán ser obxecto de exposición en espazos de relevo cultural, artístico e educativo do Concello de Burela.

DÉCIMO SEGUNDA.- PROCEDEMENTO E ENTREGA DE PREMIOS

Sobre a acta do xurado emitirase informe-proposta  que se elevará ao Alcalde-Presidente, órgano competente para a concesión dos premios, que se outorgarán mediante Resolución de Alcaldía.

O fallo do xurado darase a coñecer aos gañadores/as a través de chamada telefónica ou correo electrónico, sen prexuizo da obrigatoria notificación da resolución.

Os premios entregaranse en acto público na data que se publicitará na páxina web e prensa local.

DÉCIMO TERCEIRA.- ACEPTACIÓN DAS BASES E PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A participación no Concurso supón a plena aceptación das bases e fai responsable a cada concursante da autoría e orixinalidade do traballo presentado; para calquera decisión sobre o mesmo queda facultado o xurado do concurso e a propia Concellaría de Inmigración e Cooperación do Concello de Burela.

A súa decisión é inapelable.

A concorrencia ao proceso de concesión de subvencións implicará a manifestación tácita do consentiento inequivoco ao tratamento de datos de carácter persoal e a súa publicación de acordo co previsto na Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. A finalidade da recollida e tratamentos dos datos persoais será estrictamente á xestión e tramitación do expediente correspondiente.

DÉCIMO CUARTA.- INFORMACIÓN AOS BENEFICIARIOS DOS PREMIOS

Con carácter xeral os premios están incluidos no ámbito da aplicación da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, polo que o Concello de Burela é un órgano obligado a facilitar información da concesión dos presentes premios á Base de Datos Nacional de Subvencións. Igualmente, con carácter xeral, non obstante o establecido na base décima (non existe obriga de practicar retención por ser inferiores a 300,00.-Euros), os premios están suxeitos ao IRPF segundo o establecido no artigo 75.2 do R.D. 439/2007, de 30 de marzo, sendo a Axencia Estatal da Administración Tributaria un dos órganos cesionarios dos datos rexistrados na Base de Datos Nacional de Subvencións en virtude da colaboración coa Adminstración Tributaria que establece o artigo 20 da Lei 38/2003, de 17 de novembro.

 

BASES REGULADORAS DO VII CONCURSO DE DEBUXO-PINTURA “21 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL PARA A ELIMINACIÓN DA DISCRIMINACIÓN RACIAL”

O Concello de Burela, consonte ao previsto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, e no que sexa de aplicación, o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo e Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, e ao obxecto de sensibilizar e previr sobre a problemática da discriminación racial.

PRIMEIRA.- DEFINICIÓN E OBXECTO

Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do procedemento aplicable para o outorgamento dos premios do Concurso de Debuxo - Pintura “21 de Marzo: Día Internacional para a eliminación da discriminación racial”, organizado polo Concello de Burela.

SEGUNDA.- REQUISITOS DOS PARTICIPANTES

Poderá participar no concurso calquera persoa que así o decida sempre e cando teñan cumpridos 6 anos o último día da presentación de traballos.

TERCEIRA.- CATEGORÍAS

Haberá 3 categorías:

 • Categoría 1ª:    de 6 ata 12 anos.
 • Categoría 2ª:     de 13 ata 17 anos.
 • Categoría 3ª:     de 18 anos en diante.

CUARTA.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR E LUGAR

A documentación a presentar será a seguinte:

- Fichas de inscrición establecida ao efecto (Anexo I)

- Autorización do pai, nai ou titor/a legal para os menores de idade (Anexo I)

- D.N.I. ou no seu caso libro de familia.

Os traballos poderán presentarse de forma presencial no Rexistro Municipal ou a través de correo postal, no caso de ser entregados por este último medio o autor/a deberá mandar, dentro do prazo de presentación de instancias por fax ou correo electrónico xustificante da súa presentación.

O enderezo postal é:

Concello de Burela
Programa de Atención a Inmigrantes
R/ Eijo Garay, 20
27880 Burela
Lugo

Correo electrónico: integracioninmigrantes@burela.org

QUINTA.- NORMAS DE ELABORACIÓN DAS OBRAS E PRESENTACIÓN DAS MESMAS.

Os debuxos e/ou pinturas deberán:

 1. Estar relacionados co motivo obxecto destas bases.
 2. Técnica libre.
 3. Medida folio A4
 4. Todos os traballos deberán ser inéditos.
 5. O/a participante ou os/as participantes maniféstanse garantes baixo a súa responsabilidade que é ou son os únicos titulares de todos os dereitos de autor sobre o traballo que presenta e responsabilizaranse totalmente de que non existan dereitos de terceiros nas obras presentadas, así como de toda reclamación de terceiros por dereito de autoría.

  Os traballos deberán ser presentados en dous sobres pechados:

O primeiro conterá:

a)  o debuxo e/ou pintura asinado con pseudónimo (o traballo que se asine cos datos persoais do autor/a quedará excluido)
b) un segundo sobre pechado cos datos persoais e identificado co pseudónimo usado polo autor/a (Anexo I)

No exterior do primeiro sobre debe de figurar o pseudónimo co que participa.

O xurado non terá coñecemento en ningún momento da autoría de cada unha das obras.

SEXTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Os criterios de valoración serán o contido e tratamento do tema, orixinalidade, expresión e presentación en xeral.

SÉTIMA.- PRAZO DE PRESENTACIÓN

A prazo para a presentación dos traballos remata un mes despois da publicación destas bases no B.O.P. de Lugo.

OITAVA.- COMPOSICIÓN DO XURADO

O xurado deste concurso estará composto por tres persoas:

 1. Dna. Noelia María Ben Vázquez, Concelleira de Inmigración e Cooperación do Concello de Burela.
 2. D. Ángel Rubiños Ben, Director da Casa da Cultura.
 3. D. Jaime Méndez García, Director da Casa da Xuventude

Actuará como secretaria do xurado a Técnico do Programa de Atención a Inmigrantes do Concello de Burela, con voz e sen voto.

Unha vez rematado o prazo de entrega de traballos, o xurado reunirase e levantará acta na que conste a relación de premiados.

NOVENA.- CRÉDITO ORZAMENTARIO

A contía máxima destina aos presentes premios é de 240 € (partida presupostaria 2311/489)

DÉCIMA.- PREMIOS

Haberá 3 categorías (de 6 ata 12 anos; de 13 ata 17 anos; de 18 anos en diante) e en cada unha delas haberá 2 premios co mesmo importe para todas as categorías.

1º Premio: lote valorado en 50 €

2º Premio: lote valorado en 30 €

O xurado poderá deixar deserto calquera dos premios.

De acordo con RD 439/2007, de 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento sobre a Renda das Persoas Físicas, non están suxeitos a retención ningún dos anteriores premios.

DÉCIMO PRIMEIRA.- INCOMPATIBILIDADES

A mesma persoa so poderá participar na categoría que lle corresponda por idade e non poderá presentar máis de un traballo.

DÉCIMO SEGUNDA.- CESIÓN E AUTORIZACIÓN DE DEREITOS

Os dereitos do autor/a do debuxo manteranse, pero cederanse gratuitamente ao Concello de Burela os dereitos de uso, reproducción e difusión, citando en todo momento a autoría do mesmo.

Os traballos participantes poderán ser obxecto de exposición en espazos de relevo cultural, artístico e educativo do Concello de Burela.

DÉCIMO TERCEIRA.- PROCEDEMENTO E ENTREGA DE PREMIOS

Sobre a acta do xurado emitirase informe-proposta  que se elevará ao Alcalde-Presidente, órgano competente para a concesión dos premios, que se outorgarán mediante Resolución de Alcaldía.

O fallo do xurado darase a coñecer aos gañadores/as a través de chamada telefónica ou correo electrónico, sen prexuizo da obrigatoria notificación da resolución.

Os premios entregaranse en acto público na data que se publicitará na páxina web e prensa local.

DÉCIMO CUARTA.- ACEPTACIÓN DAS BASES E PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A participación no Concurso supón a plena aceptación das bases e fai responsable a cada concursante da autoría e orixinalidade do traballo presentado; para calquera decisión sobre o mesmo queda facultado o xurado do concurso e a propia Concellaría de Inmigración e Cooperación do Concello de Burela.

A súa decisión é inapelable.

A concorrencia ao proceso de concesión de subvencións implicará a manifestación tácita do consentiento inequivoco ao tratamento de datos de carácter persoal e a súa publicación de acordo co previsto na Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. A finalidade da recollida e tratamentos dos datos persoais será estrictamente á xestión e tramitación do expediente correspondiente.

DÉCIMO QUINTA.- INFORMACIÓN AOS BENEFICIARIOS DOS PREMIOS

Con carácter xeral os premios están incluidos no ámbito da aplicación da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, polo que o Concello de Burela é un órgano obligado a facilitar información da concesión dos presentes premios á Base de Datos Nacional de Subvencións. Igualmente, con carácter xeral, non obstante o establecido na base décima (non existe obriga de practicar retención por ser inferiores a 300,00.-Euros), os premios están suxeitos ao IRPF segundo o establecido no artigo 75.2 do R.D. 439/2007, de 30 de marzo, sendo a Axencia Estatal da Administración Tributaria un dos órganos cesionarios dos datos rexistrados na Base de Datos Nacional de Subvencións en virtude da colaboración coa Adminstración Tributaria que establece o artigo 20 da Lei 38/2003, de 17 de novembro.

xoves, 15 Abril, 2021 - 11:18 a luns, 10 Maio, 2021 - 15:00
»
 
 
3
4
5
6
7
8
9
«
Certame de narración e debuxo infantil

Certame de narración e debuxo infantil

xoves, 8 Abril, 2021 - 09:00 a venres, 7 Maio, 2021 - 13:00

CERTAME DE NARRACIÓN E DEBUXO INFANTIL
Letras Galegas 2021

-Convocatoria Local -

A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE BURELA convoca o CERTAME DE NARRACIÓN E DEBUXO INFANTIL LETRAS GALEGAS 2021 (Fase Local), de acordo coas seguintes bases:

1.- Poden participar todas as nenas e  nenos con:

- A) Narracións, en galego, cunha extensión máxima dun folio por unha soa cara, sobre o tema: “O dereito das nenas e nenos a participar na vida cultural. (Art. 31 Convención sobre os Dereitos do Neno).”

- B) Debuxos, feitos sobre cartolina de tamaño aproximado de DIN A4, sobre o tema: “O dereito das nenas e nenos a participar na vida cultural. (Art. 31 Convención sobre os Dereitos do Neno).”

2.- Cada autor pode presentar cantos traballos desexe, mecanografados, escritos a computador ou a man; neste último caso sempre a bolígrafo e nunca a lapis. Con cada traballo, acompañarase unha folla co nome e demais datos do autor.

3.- Establécense tres categorías: A, ata 8 anos, B, de 9 a 11 anos, C, de 12 a 16 anos.

4.- O prazo de presentación dos traballos rematará o vindeiro  7 de maio, debendo ser entregados polos seus autores na BIBLIOTECA MUNICIPAL.

5.- O xurado, formado por persoas entendidas na materia, seleccionará por cada modalidade e categoría un máximo de tres traballos.

6.- O fallo do xurado local farase público antes do DÍA DAS LETRAS GALEGAS.

7.- Os traballos premiados nesta fase local participarán na fase provincial do Certame, convocada pola Biblioteca Pública de Lugo, co patrocinio da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia.

8.- Os traballos premiados pasarán a ser propiedade da Biblioteca Pública que se reserva o dereito de publicación dos mesmos.

9.- Todas as incidencias non previstas nestas bases serán resoltas polo xurado.

10.- A presentación das obras a este Certame supón a aceptación das presentes bases.

xoves, 8 Abril, 2021 - 09:00 a venres, 7 Maio, 2021 - 13:00
 
 
 
«
VII Concurso de Lemas e VII Concurso de Debuxo - Pintura

VII Concurso de Lemas e VII Concurso de Debuxo - Pintura

xoves, 15 Abril, 2021 - 11:18 a luns, 10 Maio, 2021 - 15:00

VII CONCURSO DE LEMAS
VII CONCURSO DE DEBUXO - PINTURA

21 de marzo: Día internacional para a eliminación da discriminación racial.

A Delegación de Inmigración, Cooperación e Integración convoca a sétima edición do Concurso de Lemas e a sétima edición do Concurso de Debuxo - Pintura.
Data límite: 10 de maio de 2021.

 

BASES REGULADORAS DO VII CONCURSO DE LEMAS “21 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL PARA A ELIMINACIÓN DA DISCRIMINACIÓN RACIAL”

O Concello de Burela, consonte ao previsto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, e no que sexa de aplicación, o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo e Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, e ao obxecto de sensibilizar e previr sobre a problemática da discriminación racial.

PRIMEIRA.- DEFINICIÓN E OBXECTO

Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do procedemento aplicable para o outorgamento dos premios do Concurso de Lemas “21 de Marzo: Día Internacional para a eliminación da discriminación racial”, organizado polo Concello de Burela.

SEGUNDA.- REQUISITOS DOS PARTICIPANTES

Poderá participar no concurso calquera persoa que así o decida, existindo unha soa categoría. Os menores de idade terán que estar autorizados polo pai/nai ou titor/a.

TERCEIRA.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR E LUGAR

A documentación a presentar será a seguinte:

- Fichas de inscrición establecida ao efecto (Anexo I)

- Autorización do pai, nai ou titor/a legal para os menores de idade (AnexoI)

- D.N.I. ou no seu caso libro de familia.

Os traballos poderán presentarse de forma presencial no Rexistro Municipal ou a través de correo postal, no caso de ser entregados por este último medio o autor/a deberá mandar, dentro do prazo de presentación de instancias por fax ou correo electrónico xustificante da súa presentación.

O enderezo postal é:

Concello de Burela
Programa de Atención a Inmigrantes
R/ Eijo Garay, 20
27880 Burela
Lugo

Correo electrónico: integracioninmigrantes@burela.org

CUARTA.- NORMAS DE ELABORACIÓN DOS LEMAS E PRESENTACIÓN DOS MESMOS

Os lemas deberán:

 1. Estar relacionados co motivo obxecto destas bases.
 2. O lema debe constar de sete palabras como máximo, en lingua galega ou castelán.
 3. Cada participante pode enviar ata un máximo de cinco lemas.
 4. Todos os traballos deberán ser inéditos.
 5. O/a participante ou os/as participantes maniféstanse garantes baixo a súa responsabilidade que é ou son os únicos titulares de todos os dereitos de autor sobre o traballo que presenta e responsabilaranzse totalmente de que non existan dereitos de terceiros nas obras presentadas, así como de toda reclamación de terceiros por dereito de autoría.

Os traballos deberán ser presentados en dous sobres pechados:

O primeiro conterá:

a)  o lema asinado con pseudónimo (o lema que se asine cos datos persoais do autor/a quedará excluido)

b) un segundo sobre pechado cos datos persoais e identificado co pseudónimo usado polo autor/a (Anexo I)

No exterior do primeiro sobre debe de figurar o pseudónimo co que participa.

O xurado non terá coñecemento en ningún momento da autoría de cada unha das obras.

QUINTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Os criterios de valoración serán o contido e tratamento do tema, orixinalidade e expresión.

SEXTA.- PRAZO DE PRESENTACIÓN

A prazo para a presentación dos traballos remata un mes despois da publicación destas bases no B.O.P. de Lugo.

SÉPTIMA. COMPOSICIÓN DO XURADO

O xurado deste concurso estará composto por tres persoas:

 1. Dna. Noelia María Ben Vázquez, Concelleira de Inmigración e Cooperación do Concello de Burela.
 2. D. Ángel Rubiños Ben, Director da Casa da Cultura.
 3. D. Jaime Méndez García, Director da Casa da Xuventude

Actuará como secretaria do xurado a Técnico do Programa de Atención a Inmigrantes do Concello de Burela, con voz e sen voto.

Unha vez rematado o prazo de entrega de traballos, o xurado reunirase e levantará acta na que conste o/a premiado/a.

OITAVA.- CRÉDITO ORZAMENTARIO

A contía máxima destinada ao presente premio é de 60 € (partida presupostaria 2311/489)

NOVENA.- PREMIOS

O premio para o gañador/a será:

1º Premio: lote valorado en 60 €

O xurado poderá deixar deserto o premio, se así o considera oportuno.

De acordo con RD 439/2007, de 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento sobre a Renda das Persoas Físicas, non están suxeitos a retención ningún dos anteriores premios.

DÉCIMA.- INCOMPATIBILIDADES

A mesma persoa  non poderá presentar máis de cinco lemas.

DÉCIMO PRIMEIRA.- CESIÓN E AUTORIZACIÓN DE DEREITOS

Os dereitos do autor/a do lema manteranse, pero cederanse gratuitamente ao Concello de Burela os dereitos de uso, reproducción e difusión, citando en todo momento a autoría do mesmo.

Os traballos participantes poderán ser obxecto de exposición en espazos de relevo cultural, artístico e educativo do Concello de Burela.

DÉCIMO SEGUNDA.- PROCEDEMENTO E ENTREGA DE PREMIOS

Sobre a acta do xurado emitirase informe-proposta  que se elevará ao Alcalde-Presidente, órgano competente para a concesión dos premios, que se outorgarán mediante Resolución de Alcaldía.

O fallo do xurado darase a coñecer aos gañadores/as a través de chamada telefónica ou correo electrónico, sen prexuizo da obrigatoria notificación da resolución.

Os premios entregaranse en acto público na data que se publicitará na páxina web e prensa local.

DÉCIMO TERCEIRA.- ACEPTACIÓN DAS BASES E PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A participación no Concurso supón a plena aceptación das bases e fai responsable a cada concursante da autoría e orixinalidade do traballo presentado; para calquera decisión sobre o mesmo queda facultado o xurado do concurso e a propia Concellaría de Inmigración e Cooperación do Concello de Burela.

A súa decisión é inapelable.

A concorrencia ao proceso de concesión de subvencións implicará a manifestación tácita do consentiento inequivoco ao tratamento de datos de carácter persoal e a súa publicación de acordo co previsto na Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. A finalidade da recollida e tratamentos dos datos persoais será estrictamente á xestión e tramitación do expediente correspondiente.

DÉCIMO CUARTA.- INFORMACIÓN AOS BENEFICIARIOS DOS PREMIOS

Con carácter xeral os premios están incluidos no ámbito da aplicación da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, polo que o Concello de Burela é un órgano obligado a facilitar información da concesión dos presentes premios á Base de Datos Nacional de Subvencións. Igualmente, con carácter xeral, non obstante o establecido na base décima (non existe obriga de practicar retención por ser inferiores a 300,00.-Euros), os premios están suxeitos ao IRPF segundo o establecido no artigo 75.2 do R.D. 439/2007, de 30 de marzo, sendo a Axencia Estatal da Administración Tributaria un dos órganos cesionarios dos datos rexistrados na Base de Datos Nacional de Subvencións en virtude da colaboración coa Adminstración Tributaria que establece o artigo 20 da Lei 38/2003, de 17 de novembro.

 

BASES REGULADORAS DO VII CONCURSO DE DEBUXO-PINTURA “21 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL PARA A ELIMINACIÓN DA DISCRIMINACIÓN RACIAL”

O Concello de Burela, consonte ao previsto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, e no que sexa de aplicación, o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo e Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, e ao obxecto de sensibilizar e previr sobre a problemática da discriminación racial.

PRIMEIRA.- DEFINICIÓN E OBXECTO

Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do procedemento aplicable para o outorgamento dos premios do Concurso de Debuxo - Pintura “21 de Marzo: Día Internacional para a eliminación da discriminación racial”, organizado polo Concello de Burela.

SEGUNDA.- REQUISITOS DOS PARTICIPANTES

Poderá participar no concurso calquera persoa que así o decida sempre e cando teñan cumpridos 6 anos o último día da presentación de traballos.

TERCEIRA.- CATEGORÍAS

Haberá 3 categorías:

 • Categoría 1ª:    de 6 ata 12 anos.
 • Categoría 2ª:     de 13 ata 17 anos.
 • Categoría 3ª:     de 18 anos en diante.

CUARTA.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR E LUGAR

A documentación a presentar será a seguinte:

- Fichas de inscrición establecida ao efecto (Anexo I)

- Autorización do pai, nai ou titor/a legal para os menores de idade (Anexo I)

- D.N.I. ou no seu caso libro de familia.

Os traballos poderán presentarse de forma presencial no Rexistro Municipal ou a través de correo postal, no caso de ser entregados por este último medio o autor/a deberá mandar, dentro do prazo de presentación de instancias por fax ou correo electrónico xustificante da súa presentación.

O enderezo postal é:

Concello de Burela
Programa de Atención a Inmigrantes
R/ Eijo Garay, 20
27880 Burela
Lugo

Correo electrónico: integracioninmigrantes@burela.org

QUINTA.- NORMAS DE ELABORACIÓN DAS OBRAS E PRESENTACIÓN DAS MESMAS.

Os debuxos e/ou pinturas deberán:

 1. Estar relacionados co motivo obxecto destas bases.
 2. Técnica libre.
 3. Medida folio A4
 4. Todos os traballos deberán ser inéditos.
 5. O/a participante ou os/as participantes maniféstanse garantes baixo a súa responsabilidade que é ou son os únicos titulares de todos os dereitos de autor sobre o traballo que presenta e responsabilizaranse totalmente de que non existan dereitos de terceiros nas obras presentadas, así como de toda reclamación de terceiros por dereito de autoría.

  Os traballos deberán ser presentados en dous sobres pechados:

O primeiro conterá:

a)  o debuxo e/ou pintura asinado con pseudónimo (o traballo que se asine cos datos persoais do autor/a quedará excluido)
b) un segundo sobre pechado cos datos persoais e identificado co pseudónimo usado polo autor/a (Anexo I)

No exterior do primeiro sobre debe de figurar o pseudónimo co que participa.

O xurado non terá coñecemento en ningún momento da autoría de cada unha das obras.

SEXTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Os criterios de valoración serán o contido e tratamento do tema, orixinalidade, expresión e presentación en xeral.

SÉTIMA.- PRAZO DE PRESENTACIÓN

A prazo para a presentación dos traballos remata un mes despois da publicación destas bases no B.O.P. de Lugo.

OITAVA.- COMPOSICIÓN DO XURADO

O xurado deste concurso estará composto por tres persoas:

 1. Dna. Noelia María Ben Vázquez, Concelleira de Inmigración e Cooperación do Concello de Burela.
 2. D. Ángel Rubiños Ben, Director da Casa da Cultura.
 3. D. Jaime Méndez García, Director da Casa da Xuventude

Actuará como secretaria do xurado a Técnico do Programa de Atención a Inmigrantes do Concello de Burela, con voz e sen voto.

Unha vez rematado o prazo de entrega de traballos, o xurado reunirase e levantará acta na que conste a relación de premiados.

NOVENA.- CRÉDITO ORZAMENTARIO

A contía máxima destina aos presentes premios é de 240 € (partida presupostaria 2311/489)

DÉCIMA.- PREMIOS

Haberá 3 categorías (de 6 ata 12 anos; de 13 ata 17 anos; de 18 anos en diante) e en cada unha delas haberá 2 premios co mesmo importe para todas as categorías.

1º Premio: lote valorado en 50 €

2º Premio: lote valorado en 30 €

O xurado poderá deixar deserto calquera dos premios.

De acordo con RD 439/2007, de 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento sobre a Renda das Persoas Físicas, non están suxeitos a retención ningún dos anteriores premios.

DÉCIMO PRIMEIRA.- INCOMPATIBILIDADES

A mesma persoa so poderá participar na categoría que lle corresponda por idade e non poderá presentar máis de un traballo.

DÉCIMO SEGUNDA.- CESIÓN E AUTORIZACIÓN DE DEREITOS

Os dereitos do autor/a do debuxo manteranse, pero cederanse gratuitamente ao Concello de Burela os dereitos de uso, reproducción e difusión, citando en todo momento a autoría do mesmo.

Os traballos participantes poderán ser obxecto de exposición en espazos de relevo cultural, artístico e educativo do Concello de Burela.

DÉCIMO TERCEIRA.- PROCEDEMENTO E ENTREGA DE PREMIOS

Sobre a acta do xurado emitirase informe-proposta  que se elevará ao Alcalde-Presidente, órgano competente para a concesión dos premios, que se outorgarán mediante Resolución de Alcaldía.

O fallo do xurado darase a coñecer aos gañadores/as a través de chamada telefónica ou correo electrónico, sen prexuizo da obrigatoria notificación da resolución.

Os premios entregaranse en acto público na data que se publicitará na páxina web e prensa local.

DÉCIMO CUARTA.- ACEPTACIÓN DAS BASES E PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A participación no Concurso supón a plena aceptación das bases e fai responsable a cada concursante da autoría e orixinalidade do traballo presentado; para calquera decisión sobre o mesmo queda facultado o xurado do concurso e a propia Concellaría de Inmigración e Cooperación do Concello de Burela.

A súa decisión é inapelable.

A concorrencia ao proceso de concesión de subvencións implicará a manifestación tácita do consentiento inequivoco ao tratamento de datos de carácter persoal e a súa publicación de acordo co previsto na Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. A finalidade da recollida e tratamentos dos datos persoais será estrictamente á xestión e tramitación do expediente correspondiente.

DÉCIMO QUINTA.- INFORMACIÓN AOS BENEFICIARIOS DOS PREMIOS

Con carácter xeral os premios están incluidos no ámbito da aplicación da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, polo que o Concello de Burela é un órgano obligado a facilitar información da concesión dos presentes premios á Base de Datos Nacional de Subvencións. Igualmente, con carácter xeral, non obstante o establecido na base décima (non existe obriga de practicar retención por ser inferiores a 300,00.-Euros), os premios están suxeitos ao IRPF segundo o establecido no artigo 75.2 do R.D. 439/2007, de 30 de marzo, sendo a Axencia Estatal da Administración Tributaria un dos órganos cesionarios dos datos rexistrados na Base de Datos Nacional de Subvencións en virtude da colaboración coa Adminstración Tributaria que establece o artigo 20 da Lei 38/2003, de 17 de novembro.

xoves, 15 Abril, 2021 - 11:18 a luns, 10 Maio, 2021 - 15:00
»
 
 
 
 
 
Acuario

Acuario

sábado, 8 Maio, 2021 - 18:30

Acuario  está baseado no  libro  de poemas  de María Canosa que  leva o mesmo título. O seu obxectivo é que a xente miúda  da casa se achegue á poesía en lingua galega á vez que aprende  os nemes dos peixes e descobre a riqueza biolóxica  (e gastronómica)  do noso litoral. Todo isto faise dun xeito ameno e divertido grazas á presenza  dos  vistosos  monicreques,   dos  actores  que  lle  imprimen  humor   e dinamismo á actividade, da música e dunha  escenografía sinxela e á vez atractiva. Acuario  é un  conxunto  de versos  doados  e musicais  que  en ningún  momento esquecen   o  seu  propósito   didáctico:  Amosar   a  maxia   do  noso   patrimonio lingüístico e mariño.

Casa da Cultura de Burela.
Sábado 8 de maio ás 18:30 horas.
Público: Infantil e familiar.
Entrada: 2,50 euros.

sábado, 8 Maio, 2021 - 18:30
 
 
10
11
12
13
14
15
16
«
VII Concurso de Lemas e VII Concurso de Debuxo - Pintura

VII Concurso de Lemas e VII Concurso de Debuxo - Pintura

xoves, 15 Abril, 2021 - 11:18 a luns, 10 Maio, 2021 - 15:00

VII CONCURSO DE LEMAS
VII CONCURSO DE DEBUXO - PINTURA

21 de marzo: Día internacional para a eliminación da discriminación racial.

A Delegación de Inmigración, Cooperación e Integración convoca a sétima edición do Concurso de Lemas e a sétima edición do Concurso de Debuxo - Pintura.
Data límite: 10 de maio de 2021.

 

BASES REGULADORAS DO VII CONCURSO DE LEMAS “21 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL PARA A ELIMINACIÓN DA DISCRIMINACIÓN RACIAL”

O Concello de Burela, consonte ao previsto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, e no que sexa de aplicación, o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo e Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, e ao obxecto de sensibilizar e previr sobre a problemática da discriminación racial.

PRIMEIRA.- DEFINICIÓN E OBXECTO

Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do procedemento aplicable para o outorgamento dos premios do Concurso de Lemas “21 de Marzo: Día Internacional para a eliminación da discriminación racial”, organizado polo Concello de Burela.

SEGUNDA.- REQUISITOS DOS PARTICIPANTES

Poderá participar no concurso calquera persoa que así o decida, existindo unha soa categoría. Os menores de idade terán que estar autorizados polo pai/nai ou titor/a.

TERCEIRA.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR E LUGAR

A documentación a presentar será a seguinte:

- Fichas de inscrición establecida ao efecto (Anexo I)

- Autorización do pai, nai ou titor/a legal para os menores de idade (AnexoI)

- D.N.I. ou no seu caso libro de familia.

Os traballos poderán presentarse de forma presencial no Rexistro Municipal ou a través de correo postal, no caso de ser entregados por este último medio o autor/a deberá mandar, dentro do prazo de presentación de instancias por fax ou correo electrónico xustificante da súa presentación.

O enderezo postal é:

Concello de Burela
Programa de Atención a Inmigrantes
R/ Eijo Garay, 20
27880 Burela
Lugo

Correo electrónico: integracioninmigrantes@burela.org

CUARTA.- NORMAS DE ELABORACIÓN DOS LEMAS E PRESENTACIÓN DOS MESMOS

Os lemas deberán:

 1. Estar relacionados co motivo obxecto destas bases.
 2. O lema debe constar de sete palabras como máximo, en lingua galega ou castelán.
 3. Cada participante pode enviar ata un máximo de cinco lemas.
 4. Todos os traballos deberán ser inéditos.
 5. O/a participante ou os/as participantes maniféstanse garantes baixo a súa responsabilidade que é ou son os únicos titulares de todos os dereitos de autor sobre o traballo que presenta e responsabilaranzse totalmente de que non existan dereitos de terceiros nas obras presentadas, así como de toda reclamación de terceiros por dereito de autoría.

Os traballos deberán ser presentados en dous sobres pechados:

O primeiro conterá:

a)  o lema asinado con pseudónimo (o lema que se asine cos datos persoais do autor/a quedará excluido)

b) un segundo sobre pechado cos datos persoais e identificado co pseudónimo usado polo autor/a (Anexo I)

No exterior do primeiro sobre debe de figurar o pseudónimo co que participa.

O xurado non terá coñecemento en ningún momento da autoría de cada unha das obras.

QUINTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Os criterios de valoración serán o contido e tratamento do tema, orixinalidade e expresión.

SEXTA.- PRAZO DE PRESENTACIÓN

A prazo para a presentación dos traballos remata un mes despois da publicación destas bases no B.O.P. de Lugo.

SÉPTIMA. COMPOSICIÓN DO XURADO

O xurado deste concurso estará composto por tres persoas:

 1. Dna. Noelia María Ben Vázquez, Concelleira de Inmigración e Cooperación do Concello de Burela.
 2. D. Ángel Rubiños Ben, Director da Casa da Cultura.
 3. D. Jaime Méndez García, Director da Casa da Xuventude

Actuará como secretaria do xurado a Técnico do Programa de Atención a Inmigrantes do Concello de Burela, con voz e sen voto.

Unha vez rematado o prazo de entrega de traballos, o xurado reunirase e levantará acta na que conste o/a premiado/a.

OITAVA.- CRÉDITO ORZAMENTARIO

A contía máxima destinada ao presente premio é de 60 € (partida presupostaria 2311/489)

NOVENA.- PREMIOS

O premio para o gañador/a será:

1º Premio: lote valorado en 60 €

O xurado poderá deixar deserto o premio, se así o considera oportuno.

De acordo con RD 439/2007, de 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento sobre a Renda das Persoas Físicas, non están suxeitos a retención ningún dos anteriores premios.

DÉCIMA.- INCOMPATIBILIDADES

A mesma persoa  non poderá presentar máis de cinco lemas.

DÉCIMO PRIMEIRA.- CESIÓN E AUTORIZACIÓN DE DEREITOS

Os dereitos do autor/a do lema manteranse, pero cederanse gratuitamente ao Concello de Burela os dereitos de uso, reproducción e difusión, citando en todo momento a autoría do mesmo.

Os traballos participantes poderán ser obxecto de exposición en espazos de relevo cultural, artístico e educativo do Concello de Burela.

DÉCIMO SEGUNDA.- PROCEDEMENTO E ENTREGA DE PREMIOS

Sobre a acta do xurado emitirase informe-proposta  que se elevará ao Alcalde-Presidente, órgano competente para a concesión dos premios, que se outorgarán mediante Resolución de Alcaldía.

O fallo do xurado darase a coñecer aos gañadores/as a través de chamada telefónica ou correo electrónico, sen prexuizo da obrigatoria notificación da resolución.

Os premios entregaranse en acto público na data que se publicitará na páxina web e prensa local.

DÉCIMO TERCEIRA.- ACEPTACIÓN DAS BASES E PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A participación no Concurso supón a plena aceptación das bases e fai responsable a cada concursante da autoría e orixinalidade do traballo presentado; para calquera decisión sobre o mesmo queda facultado o xurado do concurso e a propia Concellaría de Inmigración e Cooperación do Concello de Burela.

A súa decisión é inapelable.

A concorrencia ao proceso de concesión de subvencións implicará a manifestación tácita do consentiento inequivoco ao tratamento de datos de carácter persoal e a súa publicación de acordo co previsto na Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. A finalidade da recollida e tratamentos dos datos persoais será estrictamente á xestión e tramitación do expediente correspondiente.

DÉCIMO CUARTA.- INFORMACIÓN AOS BENEFICIARIOS DOS PREMIOS

Con carácter xeral os premios están incluidos no ámbito da aplicación da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, polo que o Concello de Burela é un órgano obligado a facilitar información da concesión dos presentes premios á Base de Datos Nacional de Subvencións. Igualmente, con carácter xeral, non obstante o establecido na base décima (non existe obriga de practicar retención por ser inferiores a 300,00.-Euros), os premios están suxeitos ao IRPF segundo o establecido no artigo 75.2 do R.D. 439/2007, de 30 de marzo, sendo a Axencia Estatal da Administración Tributaria un dos órganos cesionarios dos datos rexistrados na Base de Datos Nacional de Subvencións en virtude da colaboración coa Adminstración Tributaria que establece o artigo 20 da Lei 38/2003, de 17 de novembro.

 

BASES REGULADORAS DO VII CONCURSO DE DEBUXO-PINTURA “21 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL PARA A ELIMINACIÓN DA DISCRIMINACIÓN RACIAL”

O Concello de Burela, consonte ao previsto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, e no que sexa de aplicación, o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo e Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, e ao obxecto de sensibilizar e previr sobre a problemática da discriminación racial.

PRIMEIRA.- DEFINICIÓN E OBXECTO

Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do procedemento aplicable para o outorgamento dos premios do Concurso de Debuxo - Pintura “21 de Marzo: Día Internacional para a eliminación da discriminación racial”, organizado polo Concello de Burela.

SEGUNDA.- REQUISITOS DOS PARTICIPANTES

Poderá participar no concurso calquera persoa que así o decida sempre e cando teñan cumpridos 6 anos o último día da presentación de traballos.

TERCEIRA.- CATEGORÍAS

Haberá 3 categorías:

 • Categoría 1ª:    de 6 ata 12 anos.
 • Categoría 2ª:     de 13 ata 17 anos.
 • Categoría 3ª:     de 18 anos en diante.

CUARTA.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR E LUGAR

A documentación a presentar será a seguinte:

- Fichas de inscrición establecida ao efecto (Anexo I)

- Autorización do pai, nai ou titor/a legal para os menores de idade (Anexo I)

- D.N.I. ou no seu caso libro de familia.

Os traballos poderán presentarse de forma presencial no Rexistro Municipal ou a través de correo postal, no caso de ser entregados por este último medio o autor/a deberá mandar, dentro do prazo de presentación de instancias por fax ou correo electrónico xustificante da súa presentación.

O enderezo postal é:

Concello de Burela
Programa de Atención a Inmigrantes
R/ Eijo Garay, 20
27880 Burela
Lugo

Correo electrónico: integracioninmigrantes@burela.org

QUINTA.- NORMAS DE ELABORACIÓN DAS OBRAS E PRESENTACIÓN DAS MESMAS.

Os debuxos e/ou pinturas deberán:

 1. Estar relacionados co motivo obxecto destas bases.
 2. Técnica libre.
 3. Medida folio A4
 4. Todos os traballos deberán ser inéditos.
 5. O/a participante ou os/as participantes maniféstanse garantes baixo a súa responsabilidade que é ou son os únicos titulares de todos os dereitos de autor sobre o traballo que presenta e responsabilizaranse totalmente de que non existan dereitos de terceiros nas obras presentadas, así como de toda reclamación de terceiros por dereito de autoría.

  Os traballos deberán ser presentados en dous sobres pechados:

O primeiro conterá:

a)  o debuxo e/ou pintura asinado con pseudónimo (o traballo que se asine cos datos persoais do autor/a quedará excluido)
b) un segundo sobre pechado cos datos persoais e identificado co pseudónimo usado polo autor/a (Anexo I)

No exterior do primeiro sobre debe de figurar o pseudónimo co que participa.

O xurado non terá coñecemento en ningún momento da autoría de cada unha das obras.

SEXTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Os criterios de valoración serán o contido e tratamento do tema, orixinalidade, expresión e presentación en xeral.

SÉTIMA.- PRAZO DE PRESENTACIÓN

A prazo para a presentación dos traballos remata un mes despois da publicación destas bases no B.O.P. de Lugo.

OITAVA.- COMPOSICIÓN DO XURADO

O xurado deste concurso estará composto por tres persoas:

 1. Dna. Noelia María Ben Vázquez, Concelleira de Inmigración e Cooperación do Concello de Burela.
 2. D. Ángel Rubiños Ben, Director da Casa da Cultura.
 3. D. Jaime Méndez García, Director da Casa da Xuventude

Actuará como secretaria do xurado a Técnico do Programa de Atención a Inmigrantes do Concello de Burela, con voz e sen voto.

Unha vez rematado o prazo de entrega de traballos, o xurado reunirase e levantará acta na que conste a relación de premiados.

NOVENA.- CRÉDITO ORZAMENTARIO

A contía máxima destina aos presentes premios é de 240 € (partida presupostaria 2311/489)

DÉCIMA.- PREMIOS

Haberá 3 categorías (de 6 ata 12 anos; de 13 ata 17 anos; de 18 anos en diante) e en cada unha delas haberá 2 premios co mesmo importe para todas as categorías.

1º Premio: lote valorado en 50 €

2º Premio: lote valorado en 30 €

O xurado poderá deixar deserto calquera dos premios.

De acordo con RD 439/2007, de 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento sobre a Renda das Persoas Físicas, non están suxeitos a retención ningún dos anteriores premios.

DÉCIMO PRIMEIRA.- INCOMPATIBILIDADES

A mesma persoa so poderá participar na categoría que lle corresponda por idade e non poderá presentar máis de un traballo.

DÉCIMO SEGUNDA.- CESIÓN E AUTORIZACIÓN DE DEREITOS

Os dereitos do autor/a do debuxo manteranse, pero cederanse gratuitamente ao Concello de Burela os dereitos de uso, reproducción e difusión, citando en todo momento a autoría do mesmo.

Os traballos participantes poderán ser obxecto de exposición en espazos de relevo cultural, artístico e educativo do Concello de Burela.

DÉCIMO TERCEIRA.- PROCEDEMENTO E ENTREGA DE PREMIOS

Sobre a acta do xurado emitirase informe-proposta  que se elevará ao Alcalde-Presidente, órgano competente para a concesión dos premios, que se outorgarán mediante Resolución de Alcaldía.

O fallo do xurado darase a coñecer aos gañadores/as a través de chamada telefónica ou correo electrónico, sen prexuizo da obrigatoria notificación da resolución.

Os premios entregaranse en acto público na data que se publicitará na páxina web e prensa local.

DÉCIMO CUARTA.- ACEPTACIÓN DAS BASES E PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A participación no Concurso supón a plena aceptación das bases e fai responsable a cada concursante da autoría e orixinalidade do traballo presentado; para calquera decisión sobre o mesmo queda facultado o xurado do concurso e a propia Concellaría de Inmigración e Cooperación do Concello de Burela.

A súa decisión é inapelable.

A concorrencia ao proceso de concesión de subvencións implicará a manifestación tácita do consentiento inequivoco ao tratamento de datos de carácter persoal e a súa publicación de acordo co previsto na Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. A finalidade da recollida e tratamentos dos datos persoais será estrictamente á xestión e tramitación do expediente correspondiente.

DÉCIMO QUINTA.- INFORMACIÓN AOS BENEFICIARIOS DOS PREMIOS

Con carácter xeral os premios están incluidos no ámbito da aplicación da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, polo que o Concello de Burela é un órgano obligado a facilitar información da concesión dos presentes premios á Base de Datos Nacional de Subvencións. Igualmente, con carácter xeral, non obstante o establecido na base décima (non existe obriga de practicar retención por ser inferiores a 300,00.-Euros), os premios están suxeitos ao IRPF segundo o establecido no artigo 75.2 do R.D. 439/2007, de 30 de marzo, sendo a Axencia Estatal da Administración Tributaria un dos órganos cesionarios dos datos rexistrados na Base de Datos Nacional de Subvencións en virtude da colaboración coa Adminstración Tributaria que establece o artigo 20 da Lei 38/2003, de 17 de novembro.

xoves, 15 Abril, 2021 - 11:18 a luns, 10 Maio, 2021 - 15:00
 
 
 
 
 
Concerto de Susana Seivane

Concerto de Susana Seivane

sábado, 15 Maio, 2021 - 20:00

A riqueza do noso patrimonio musical galego e a posta en valor dos novos talentos que compoñen en base á tradición, son o fío conductor de “Dende o meu balcón”, o sexto disco de Susana Seivane que supón o retorno ao sustrato ancestral sobre o que Susana construiu a súa carreira. 

Esta volta á orixe xurde a partires dun proceso onde a nosa identidade artellou unha catarse colectiva para miles de persoas no mundo a través da interpretación de Susana dos temas recollidos no disco, durante cada noite do confinamento. Inconscientemente, a procura dos acervos serviu de catalizador da resistencia e precisamente o descubrimento desta condición foi o que levou a Susana a compilar os temas interpretados neste novo traballo discográfico.

O repertorio de Ricardo Portela, Herme, Moxenas, Muxicas, Os Morenos de Lavadores, Os Campaneiros, Marcos Castro, Pepe Romero, ou Suso Vaamonde, entre outros, forman parte dos 55 temas agrupados en 20 suites para os que Seivane sumou a complexidade de empregar 8 gaitas en diferentes tonalidades. 

Casa da Cultura de Burela.
Sábado 15 de maio ás 20:00 horas.
Entrada: 5 Euros.

sábado, 15 Maio, 2021 - 20:00
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
Xornada formativa - Loita contra doenzas do castiñeiro.

Xornada formativa - Loita contra doenzas do castiñeiro.

venres, 28 Maio, 2021 - 10:00 a 14:00

O venres 28 de maio de 10:00 a 14:00 horas terá lugar no Salón de Conferencias de Burela (Antiga Biblioteca) unha xornada formativa sobre as doenzas dos castiñeiros. Dita xornada será impartida polo Centro de Desenvolvemento Agroforestal de Riós. Para participar é preciso inscribirse na oficina de Gaia ou ben chamar ao teléfono 647136673.

venres, 28 Maio, 2021 - 10:00 a 14:00
 
Concerto de NostalgicA

Concerto de NostalgicA

sábado, 29 Maio, 2021 - 20:30

NostalgicA é un proxecto que naceu a principios de 2020 da man de Diego Piñeiro e Carla Romalde polas súas inquedanzas musicais.
O nome desvela a nostalxia musical de varias xeracións en forma de cancións, que formaron parte das nosas vidas.
Os artistas versionados van desde Mike Oldfield ata Bonnie Tyler, Brian Adams, Joaquin Sabina, Los Secretos, Jason Black, etc.
Unha mención especial do produtor de Mike Olfield á versión do seu tema Moonlight Shadow.

Casa da Cultura de Burela.
Sábado 29 de maio ás 20:30 horas.

sábado, 29 Maio, 2021 - 20:30
 
Rastro Popular Solidario de Burela

Rastro Popular Solidario de Burela

domingo, 30 Maio, 2021 - 10:00 a 15:00

NORMATIVA REGULADORA DA PARTICIPACIÓN NO RASTRO POPULAR SOLIDARIO DE BURELA

Día 30 de maio de 2021

OBXECTOS DE VENDA OU INTERCAMBIO

1.- O valor estipulado pola Organización para un obxecto será de:

Máximo de 500€ e mínimo de 1€.

2.- Poderanse vender todos aqueles artigos que polas súas propias características poidan ser vendidos en situacións máis vantaxosas que as habituais, que sexan de segunda man, en bo estado de uso e conservación, incluído antigüidades, ou artesanais procedentes do traballo manual, e que non comporten risco algún para o comprador.

3.- Neste rastro non poderán venderse ou intercambiarse os seguintes produtos:

- Artigos perecedoiros, tales como bebidas e alimentación, en calquera das súas formas.

- Produtos químicos.

- Animais.

- Armas nin produtos explosivos.

- Aqueles produtos que precisen carné de manipulador ou autorización especial para a súa venda.

4.- Os obxectos preferiblemente levarán indicado o prezo de venda.

REQUISITOS E SOLICITUDE DE  PARTICIPACIÓN

Recepción de solicitudes:

A data límite de recepción de solicitudes é o xoves 27 de maio de 2021.

Recepción de solicitudes:

No enderezo electrónico: casaxuventude@burela.org

Nos teléfonos: 982581141 - 608158170

Ou persoalmente na casa da Xuventude ou no Concello de Burela.

Requisitos das persoas participantes:

Poderán participar no mesmo, previa inscrición, persoas maiores de idade e asociacións. Todos os participantes deberán colaborar traendo 1 kg de alimento para a súa posterior doazón.

Duración e horarios:

O rastro terá lugar o día 30 de maio, na Praza de A Mariña sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan. De non ser así, celebraríase na Praza de Abastos. As persoas participantes comprométense a respectar en todo momento o horario do mercado (montaxe, apertura e peche). De 10:00 h a 15:00 h.

Para a montaxe o mesmo día a partir das 9:00 h da mañá.

Admisión:

As solicitudes de participación, faranse aportando nome completo, teléfono e DNI.

Confirmación de participación:

A confirmación da participación notificarase telefonicamente.

Responsabilidade dos bens do participante:

Os participantes son responsables exclusivos dos seus propios bens ante calquera perda, roubo ou dano ocasionado no posto, mobiliario ou produtos que expoñen ou venden, polo que este Concello se exime de calquera responsabilidade. Recoméndase que cada participante dispoña de Seguro de Responsabilidade Civil propio.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN

1.- Todos os participantes deberán colaborar traendo 1 kg de alimento para a súa posterior doazón.

2.- Cada participante conta cun espazo máximo de 3 x 1 metros (mesa proporcionada polo Concello).

3.- Cada persoa instalará o seu posto, non se permite cravar no chan ni calquera outro tipo de elemento que poida danar o pavimento. Os DANOS ocasionados pola colocación do posto ou do desenrolo da actividade deberá ser reparado polas persoas responsables dos mesmos. Trala retirada do posto procederase á limpeza do lugar ocupado e o seu entorno. Si o Concello de Burela tivera que proceder, no defecto do anterior, a ditas labores de limpeza, repercutirá o seu custo ó titular do posto correspondente.

4.- Non se admitirán animais nos postos, por motivo de que poidan ocasionar danos ou molestias a outras persoas.

5.- Cumpriranse as medidas anti-covid en vigor no DOGA no momento da celebración do evento, e como medidas xerais as seguintes:

- Non poden superarse o 50% dos postos habituais ou autorizados, asegurando así o mantemento da distancia de seguridade interpersoal.

- Estableceranse uns requisitos de distanciamento entre os postos e delimitacións do mercado.

- O uso de máscara será obrigatorio, aínda que se manteña a distancia de seguridade interpersoal indicada.

- Durante o proceso de atención ó consumidor deberá manterse a distancia de seguridade interpersoal establecida entre o vendedor e o consumidor, que poderá ser dun metro cando se atope con elementos de protección ou barreira.

- Cada vendedor porá a disposición dos consumidores un dispensador de xel hidroalcólico.

- Procurarase evitar a manipulación directa de produtos por parte dos clientes.

NOTA: MÍNIMO DE 5 É MÁXIMO DE 30 POSTOS PARA A REALIZACIÓN DO RASTRO.

O INCUMPRIMENTO DAS NORMAS XERAIS IMPLICA A EXCLUSIÓN INMEDIATA DA PARTICIPACIÓN NO MERCADO.

domingo, 30 Maio, 2021 - 10:00 a 15:00
 
31
1
2
3
4
5
6