Amarte

xoves, 5 Agosto, 2021 - 09:00 a domingo, 8 Agosto, 2021 - 15:00

BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN DOS PREMIOS CORRESPONDENTES AO “V CERTAME DE PINTURA MURAL DO CONCELLO DE BURELA 2021”

A Delegación de Cultura e Xuventude do Concello de Burela presenta o V certame de pintura mural do Concello de Burela, adscrito ás seguintes bases:

CATULO 1.- DOS PARTICIPANTES

PRIMEIRA

Ao  certame  poderá  presentarse  calquera  persoa  ou  colectivo  cuxos  integrantes superen a maioría de idade.

CATULO 2.- REQUISITOS DAS OBRAS

SEGUNDA

Ofertaranse 9 murais coas seguintes dimensións: 5.90 m. x 2.10 m para completar nun máximo de 4 días de traballo.

TERCEIRA

Dous dos murais serán reservados a un artista local. Considerándose “local” calquera persoa que estea actualmente censada en calquera dos 16 concellos que compoñen a comarca da Mariña Lucense.

CUARTA

A distribución dos murais realizarase unha vez elixidos os gañadores da convocatoria. O que non significa que sexan os gañadores do certame.

QUINTA

Os  murais  terán  como  temática  “O mundo do mar”. E cada concursante poderá presentar un máximo de tres propostas.

SEXTA

A técnica será libre, adaptándose en todo momento ás bases do certame. Cada participante comprometerase a realizar o traballo no tempo estimado e de acordo as bases aquí estipuladas.

CATULO 3.- INSCRICIÓN

TIMA

As propostas enviaranse ao correo amarteburela@gmail.com xunto con:

a. Datos do participante ou colectivo.

b. Fotocopia DNI de cada integrante que traballe na proposta.

c. Teléfono e correo electrónico da persoa responsable da obra.

d. Título da obra.

e. Certificado de número de conta bancaria no que realizar o ingreso no caso de resultar premiado.

f.  Proxecto  da  proposta  ou  propostas  (Boceto,  listaxe  de  materias,  tempo  de execución, ou calquera data que os artistas queiran aportar á organización)

As obras poderán enviarse desde o día seguinte á publicación de estas bases na sede electrónica do Concello. A data límite de entrega das propostas será o 15 de Xullo de

2021.

OITAVA

As propostas seleccionadas comunicaranse o 20 de xullo de 2021 a cada participante por correo electrónico.

NOVENA

As datas para realizar os murais serán os días 5,6,7 e 8 de Agosto de 2021 de 9h a

21h. Ininterrompidamente agás o domingo 8 que só estará permitido pintar ata as 12h.

Os participantes non están obrigados a utilizar os 4 días habilitados para a realización dos proxectos, máis a data de remata do proxecto non será anterior nin posterior ao Domingo 8 de agosto de 2021.

Feita a oportuna acta de baremación polo xurado, será tramitada para a realización do oportuno ingreso dos premios nas contas bancarias facilitadas á maior brevidade posible.

CIMA

O xurado estará composto por 3 membros que estarán vinculados a comunidade das artes e/ou a cultura a nivel galego podendo ser un deles o Concelleiro da Area de Cultura do Concello de Burela.

CIMO PRIMEIRA

Os participantes no certame quedan informados e autorizan que os datos persoais facilitados ao inscribirse no concurso, sen cuxa facilitación non se poderá participar no mesmo, incorporaranse a un ficheiro automatizado, titularidade do Concello de Burela e serán tratados coa finalidade de desenvolver a súa participación no concurso.

Ante o non  cumprimento  das bases,  o Concello  de  Burela queda  facultado para rexeitar as obras dos participantes por non cumprir cos requisitos de participación.

A Organización recomenda aos participantes non deixar a inscrición para o último momento, debido aos posibles colapsos de rede que se puidesen producir ao coincidir un alto número de inscricións nos últimos días de prazo. A Organización non se responsabiliza das consecuencias derivadas deste feito, admitindo exclusivamente as inscricións realizadas a través do formulario oficial do concurso.

CIMO SEGUNDA

A organización  outorgará  a  cada  participante  o  seguinte  materia:  Pintura  plástica (cores básicas), brochas, rodillos, pinceis, etc., ademais de 180 € para cada participante NON PREMIADO ao final do certame.

CIMO TERCEIRA

Os premios serán:

a. 1º Premio 1500 €.

b. 2º Premio 750 €.

c. 3º Premio 300 €

d.  Premio mellor artista local: 300 € (aportado por unha empresa ou organización da vila).

Estes premios estarán suxeitos á retención do IRPF que establece a lexislación vixente.

CIMO CUARTA

Os premios non poderán ser acumulativos, nin reembolsables nin intercambiables.  O premio é único independentemente do número de autores da obra.

CIMO QUINTA

Os premios poden quedar desertos se o xurado así o decide. O fallo do xurado será inapelable.

CATULO 5.- CUESTIÓNS XERAIS

CIMO SEXTA

A Organización do concurso resérvase o dereito de excluír todas aquelas obras cuxo contido sexa obsceno, violento, sexista, racista, homofóbico ou vulnere algún dereito fundamental da persoa.

CIMO SÉTIMA

Coa presentación do boceto a concurso os/as participantes garanten que non achegarán materiais que supoñan vulneración algunha dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de terceiros, polo que liberan absolutamente ao Concello de Burela de toda responsabilidade derivada de calquera incumprimento de calquera norma ou infracción de dereitos de terceiros por parte dos/as participantes, asumindo estes/as a obrigación de manter ao Concello de Burela libre de toda responsabilidade no devandito caso. Os concursantes responsabilízanse de que non existan dereitos a terceiros, nin reclamación algunha por dereitos de imaxe das persoas que aparezan nelas, así como de que as obras presentadas non estean sometidas a reclamación legal algunha e se atopen dentro do establecido pola lei de propiedade intelectual, eximindo á Organización de calquera tipo de responsabilidade.

CIMO OITAVA

Os/as participantes no concurso ceden ao Concello de Burela os dereitos de explotación das obras presentadas, incluíndo os dereitos de uso, difusión, distribución, exhibición, comunicación pública, divulgación e reprodución por Internet ou calquera outro medio audiovisual, mostra ou exhibición, das obras. Dita cesión realízase de forma gratuíta e non exclusiva, a nivel mundial.

A organización, así mesmo, resérvase o dereito de utilizar as obras seleccionados e recibidas con fins promocionais e/ou de difusión, os cales se exercitarán sempre co recoñecemento da súa condición de autor, excepto manifestación en contra.

CIMO NOVENA

Calquera eventualidade imprevista xurdida en relación co desenvolvemento do “V Certame de pintura mural do Concello de Burela” e non contemplada de forma expresa nestas bases será resolta de acordo co criterio da organización. Así mesmo, a organización non se fai responsable da mala ou nula recepción dos materiais.

VIXÉSIMA

A participación neste Concurso supón a aceptación plena das súas bases.